Türkod
Tüzük

KLİNİK ORTODONTİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ MADDELERİ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-

10.01.2007 tarihinde Klinik Ortodonti Derneği adıyla bir Dernek kurulmuş ve izleyen maddelerde Dernek kısa adıyla anılmıştır.

Derneğin Merkezi İstanbul İli'nin Kamelya 2-3 D:1 Ataşehir, Kadıköy adresindedir.

Genel Hükümler

Madde 2-

Klinik Ortodonti Derneği, tüzel kişiliğe sahip olup, özel hukuk hükümlerine tabidir. Dernek amaçları etrafında birleşmiş olan saygın üyelerden oluşmakta olup, kar amacı taşımamaktadır.

Derneğin çalışmaları bütün yurdu kapsamaktadır. Her ne sebeple olursa olsun Türkiye'de Klinik Ortodonti Derneği adı, ünvanı ve alametleriyle bunların bu anlamlarda benzerlerini kullanmak suretiyle başka bir dernek kurulamaz.

Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı

Madde 3-

Dernek, ülkedeki diş hekimlerinin temel bilgilerinin tazelenmesi,"koruyucu ve önleyici" ortodonti tedavisinin yaygınlaşmasını sağlamak, klinik vakaların paylaşılması, diş hekimlerinin mesleki, bilimsel ve sosyal yönden bilgilerinin geliştirilmesi ve ortodonti bilimine katkı sağlamak ve ortodonti eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile kurulmuştur.

Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 4-

Dernek, amacının gerektirdiği hizmetlerle kanunların belirlediği çerçevede çalışmalarını yapar. Derneğin faaliyet ve hizmetleri koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenecek olup, başlıca çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

1- Üyelerinin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirerek, üyeleri arasında iyi ilişkiler kurmak,

2- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

3- Amacını gerçekleştirmek için Kurs, seminer ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu alanda, Mili Eğitim mevzuatı çerçevesinde kurs ve dershaneler açmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, amaçları doğrultusunda web ve televizyon aracılığıyla canlı yayın yapmak,

5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6- Amaçlarını gerçekleştirmek için Web sayfası kurmak,

7- Yurdumuzda koruyucu ve önleyici ortodontik tedavinin ülke genelinde geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında ve ortodontik anomalilerin erken teşhisi için yapılacak araştırmaları maddi yönden desteklemek ve yeni araştırmaları organize etmek,

8- Üyelerinin ve toplumun yararlanabileceği etkinlik alanları (çalışma gurupları, araştırma grupları v.s.) oluşturmak,

9- Amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kongre düzenlemek, uluslararası kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik işbirliğinde bulunmak ve bu konulardaki yayınları üyelerine aktarmak,

10- Gerekli izinler alınmak şartıyla hem Yurtiçinde ve hem de Yurt dışında yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

11- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için, yapacağı her türlü faaliyetler ile amaçları doğrultusunda oluşturacağı projeler sebebi ile ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek ve bu konuda hem ulusal ve hem de uluslararası kuruluşlardan her türlü manevi ve maddi desteği kabul etmek,

12- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya üyelerinin bu tip etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16- Uluslararası faaliyette bulunmak, Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak,

17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

18- Üyelerine kar payı dağıtmamak şartıyla üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

19- Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 5-

Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda merkez ile birlikte iktisadi işletmeleriyle ülke çapında faaliyette bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Şartları
Madde 7-

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve aynı zamanda daha önce asli üye olarak bulunan en az iki kişinin referansıyla, Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan beher gerçek ve tüzel kişi ırk, cinsiyet ve siyasi kanaat ayrımı gözetilmeksizin Derneğe üye olabilirler.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek aidat ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri
Madde 8-

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

a.Asli üye
b.Onursal üye

Asli Üye :

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan madde 7 uyarınca üyelik sıfatını kazanmış olan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise dernek düzenine uymayı ve derneğe sadakat göstermeyi, derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici yada engelleyici davranışlardan kaçınmayı, özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içerisindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Onursal Üye :

Ülkeye ve Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ve katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile Onursal üye seçilirler.

Onursal üyeler, organlara seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık aidat bedeli alınmaz.

Üyelikten Çıkma
Madde 9-

Üyelik ölüm ile sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri tamamlanmış olur. Üyelikten ayrılma üyenin birikmiş aidat borçlarını ortadan kaldırmaz.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 10-

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda gösterilmiştir.

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içerisinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Haklarında süresiz olarak üyelikten çıkarılma cezası verilmiş bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Çıkarma işleminin uygulanmasında Dernek üyeleri arasında herhangi bir ayrım gözetilemez.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Madde 11-

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu

Genel Kurul ve Toplanma Usulleri:

Madde 12-

Genel kurul Derneğin en yetkili organı olup, derneğin asil üyelerinden oluşur.

Olağan genel kurul her yıl kasım ayı içerisinde Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği gün, saat ve yerde toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Dernek Merkezinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi üç üyeyi Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirebilir. Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda toplantıya katılacak üyelerin salt çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da aynı şekilde belirtilir. İlk toplantı günü ile yapılamaması halinde ikinci toplantı arasındaki süre 1 haftadan az ve 2 aydan fazla olamaz.

Toplantının yapılacağı, gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Toplantı:

Genel Kurul Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplanır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplarındaki yöntem ve ilkelere yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

Toplantının Yapılış Usulü :

Madde 13-

Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları yanına imza koymak suretiyle toplantı yerine girerler. Derneğe aidat borcu olanlar toplantılara katılamazlar.

Yetersayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Toplantı tutanağı sekreterler tarafından düzenlenip, Kurul Başkanlık Heyeti'nce imzalanarak toplantı sonunda Yönetim Kurulu'na verilir.

Genel Kurulda yalnızca gündemdeki yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 14-

Genel Kurul'da aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 15-

Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi,
4. Yönetim Kurulu'nun ibrası,
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
6. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9. Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10. Derneğin vakıf kurması,
11. Derneğin feshedilmesi.
12. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Organlara seçilenlerin İdareye bildirilmesi:

Madde 16-

Genel Kurul'ca yapılan seçimleri takip eden 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri mahalli mülki amirine yazı ile bildirilir.

Yönetim Kurulu ve İşleyişi:

Madde 17-

Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman üyeyi belirler.

Yönetim kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka bir sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

Madde 18-

Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Derneği temsil etmek ve bu hususta bir veya birkaç kişiye yetki vermek,
2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,
7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
8. Derneğe üye alınması ve üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu ve Görevleri

Madde 19-

Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından bir yıl için gizli oyla seçilir.

Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin İç Denetimi:

Madde 20-

Denetleme Kurulu, her ay en az bir defa toplanarak Derneğin defterleri, hesap ve işlemlerinin usulüne uygunluğunu, Yönetim Kurulu Kararları'nın Genel Kurul Kararlarına ve mevzuata uygun olup olmadığını inceler, denetler. Vardığı sonuçları en geç altı ayda bir Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER, TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

Şubelerin Kuruluşu

Madde 21-

Dernekler, Genel Kurul kararı uyarınca şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlar arasından en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınarak, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine gönderilir.

Hukuksal Durum

Madde 22-

Şubeler, yasalar ve ana tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli, Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri " Şubeler Yönetmeliği" hükümlerince belirlenmiş , tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

Şubelerin organları, görev ve yetkileri:

Madde 23-

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile Dernek Genel Kurul periyoduna uygun olarak Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce toplanır.

2. Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

3. Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen bir asil ve bir yedek üyeden oluşur.

4. Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak kaydıyla Bu Ana Tüzüğün Dernek ile ilgili hükümleri uygulanır.

5. Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana tüzüğün Dernek ile ilgili hükümleri uygulanır.

6. Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün Dernek ile ilgili hükümleri uygulanır.

7. Şube üyeleri aynı zamanda Dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

8. Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak "Şubeler Yönetmeliği" nde gösterilir.

Temsilcilikler:

Madde 24-

Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu Kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Kurullarında temsil edilemezler.

Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler "Temsilcilikler Yönetmeliği" nde belirlenir.

Platform Oluşturma:

Madde 25-

Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler yada vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

Platformların oluşturulmasına ilişkin ilke ve kurallar Platformlar Oluşturma Yönetmeliği'nde belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri:

Madde 26-

Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

1. Giriş ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen yeni üyeler için Genel Kurul tarafından öngörülen tutardır.

2. Yıllık ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır. Yıllık ödenti miktarı Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenir.

3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleriyle derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7.Diğer Gelirler.

Bütçe:

Madde 27-

Derneğin mali yılı takvim yılıdır. Bir yıl içindeki gelir ve giderleri bu müddet içinde yapılacak bir bütçe ile düzenlenir.

Alındı ve Harcama Belgeleri :

Madde 28-

Yönetim Kurulu tüm gelirleri alındı belgesi ile toplar, harcama belgesi ile yapar.

Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olanı hemen sağlanamıyorsa en büyük mülkiye amirine onaylatılarak özel baskılı alındı belgesi kullanılabilir. Özel belgeler, resmi olanları sağlandığında bunlarla değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar mülkiye amirine tescil ettirilir. Yönetim Kurulu ancak Genel Kurulca kabul edilmiş olan bütçenin öngördüğü giderleri yapabilir.

Sorumluluk:

Madde 29-

Zorlayıcı sebepler istisna olmak kaydıyla derneğin para ve mallarının korunması hususunda gerekli özeni göstermeyen Yönetim Kurulu üyeleri ortaya çıkan zararlardan müteselsil olarak sorumludurlar. Zararın gideriminden sonra kusurlu olan Yönetim Kurulu üyesine diğer üyelerin rücu etmek hakkı saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

DERNEK TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

Madde 30-

1. Üye Kayıt Defteri: Yönetim Kurulu kararları ve tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3. Evrak Kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir, gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle dosyalanır.

4. Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. Alındı belgesi kayıt defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki:

Madde 31-

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yaptırılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile, form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir tablosu ve Bilanço düzenlenmesi:

Madde 32-

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16 da belirtilen ) "İşletme hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 33-

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konusunda olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzük değişikliği :

Madde 34-

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 'üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde 35-

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayınsın iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 'üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Klinik Ortodonti Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler incelemeye esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir. Ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi mecburidir.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 36-

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-

İlk Genel Kurul toplantısı yapılana kadar Dernek Yönetim Kurulu aşağıda adları yazılı kişilerden oluşacaktır.

Başkan: Remzi Ülgen

Başkan Yardımcısı: Süleyman Evren Üner

Sayman: Mert Börü

Üye: Hayriye Yalaz

Turkod © 2014 | Tüm hakları saklıdır.